Zadenmengsellijst

Mengsel-
nummer
MengselnaamToepassingSpecificaties
B101Zandblauwtjesmengsel schraalland mengselVoor schrale kalkarme, humusarme zandgrond. Maaien 1 x per jaar (juli).
B102
Margrietmengseldijkenmengsel, bloemenweideVoor kalkarme, zandige of leemhoudende grond. Maaien 2 x per jaar (juni/september of juli/oktober).
B103
Margrietmengsel
dijkenmengsel, bloemenweideVoor zavelige kalkrijke grond. Maaien 2 x per jaar (juni/september of juli/oktober).

B104Walstro – Wilde peenmengsel
schraalland mengselVoor zandige kalkrijke grond. Maaien 2 x per jaar (juni/september of juli/oktober).
B105Slangenkruidmengselschraalland mengselZandige droge bodem, kalkrijk. Maaien afhankelijk van voedselrijkdom 1 x per jaar (september) of 2x (juli/oktober).
B106
Dotterbloem – Koekoeksbloemmengsel
schraalland mengselVoor zeer vochtige veengrond en oevers. Maaien afhankelijk van voedselrijkdom 1 x per jaar (augustus/september) of 2x (juli/oktober).
B107Duinvalleimengsel
schraallland mengselVochtige, voedselarme bodem op zand of zavel. Maaien 1 x per jaar (september).
B108Zeeastermengselzilte grondenOp aanvraag
B109Heidemengsel
heideDroog of vochtig, voor voedselarme zand- of veengrond. Maaien 1x per 2 a 10 jaar (oktober/november).
B110

Bosrandmengsel100% bloemenHalfschaduwsoorten voor klei, zand, löss en veen. Maaien en afvoeren: 1 x per twee jaar in de wintermaanden.
B111Akkerplantenmengsel
authentieke akkers, akkerrandenVoor authentieke akkers en akkerranden. Met kruiden uit de randen van korenvelden en hakvruchten. Leverbaar met Gerst, Haver, Rogge of Tarwe. Maaien 1 x per jaar (september/oktober).
B112Waterplantenmengsel
waterplantenDit mengsel vraagt specifieke waterkwaliteitseisen. Bijbehorend onderhoud/maaibeheer: afhankelijk van de voedselrijkdom van het water.
B113Mengsels voor bloemrijke ruigten & struwelen

schraalland mengselVoor vochtige/droge voedselarme/voedselrijke bodems. Maaien 0 – 1 x per 2 jaar (september/oktober).
B114Stroomdalmengsel
dijkenmengselBedoeld voor het vastleggen van dijken en steile grondprofielen. Geschikt voor inzaai dijktaluds en vergelijkbare steile situaties.
B115
Oeverplantenmengsel
cultuurtechnischBedoeld voor het vastleggen van het oeverprofiel. Maaien en afvoeren: 1 x per jaar in september/oktober.
B116Wadimengsel
cultuurtechnisch, stadsnatuurBedoeld voor het ontwikkelen van erosiebestendige en bloemrijke wadi’s met schrale en regelmatig droge bodems die af en toe overstromen. Maaien en afvoeren: afhankelijk van voedingstoestand 1 tot 2 x per jaar in september/oktober.
B117TaludmengseldijkenmengselOp aanvraag
B121Bijenmengsel voor voedselarme bodemsbloemenweide, bijenmengselVoor zandige bodems. Meerjarig. Met een toevoeging van bloemrijke soorten voor extra nectar en kleur. Maaien 1 x per jaar in september/oktober.
B122Bijenmengsel voor voedselrijke bodemsbloemenweide, bijenmengselVoor voedselrijke bodems. Meerjarig. Met een toevoeging van bloemrijke soorten voor extra nectar en kleur. Maaien 2 x per jaar.
B123Bijenmengsel wilde planten
bloemenweide, bijenmengselVoor een zandige bodem. Meerjarig. Voor met name de wilde bijen. Combinatie van het 100% bloemen Margrietmengsel+ toevoeging van andere wilde bloemensoorten.
B124Nectar onder het maaimesbloemenweide, bijenmengselBijenmengsel van laagblijvende soorten geschikt voor gazon. Maaibeheer circa 4x per jaar.
B127Romeins mengsel eenjarig met oude graanrassenhistorisch mengsel tevens
zweefvliegen / bijen / vlinders / insecten / akkervogels
Soorten die er voor de Romeinen nog niet in Nederland voorkwamen,meegekomen met de granen die zij hier naar toe brachten. Tevens uitstekende dracht voor bijen, vlinder en anders insecten en als voedsel voor akkervogels.
B128Romeins mengsel meerjarig historisch mengsel tevens
zweefvliegen / bijen / vlinders / insecten
Plantensoorten die werden gebruikt om o.a. kleding en andere stoffen te verven, voor het bereiden van voedsel en t bij aandoeningen en ziekten.
B130DBK Dijken Basis KruidendijkenmengselBedoeld voor het vastleggen van dijken en steile grondprofielen. Geschikt voor inzaai dijktaluds en vergelijkbare steile situaties.
B131DBG Dijken Basis GrasdijkenmengselBedoeld voor het vastleggen van dijken en steile grondprofielen. Geschikt voor inzaai dijktaluds en vergelijkbare steile situaties.
B141Kruidenrijk graslandmengsel
agrarische toepassingen, bloemrijk graslandVoor de gezondheid en het welzijn van koeien, met daarbij een positieve bijdrage voor insectenrijkdom en weidevogels. Maaien 2 x per jaar (juni/ september).
B142
Greppelmengsel
agrarische toepassingen, bloemrijk graslandGeschikt voor inzaai van te ontwikkelen bloemrijke greppels in open veld. Maaien en afvoeren: afhankelijk van voedingstoestand 1 x per jaar in september/oktober.
B143Moerasmengselagrarische toepassingen, bloemrijk graslandGeschikt voor de inzaai van schrale, vochtige tot natte bodems. Maaien en afvoeren: na de bloei vanaf oktober.
B144Slootkantmengselagrarische toepassingen, bloemrijk graslandBedoeld voor het ontwikkelen van bloemrijke agrarische slootkanten in de opgroeiperiode van weidevogelkuikens en dient met een ecologisch maaibeheer vergezeld te gaan. Gebaseerd op een mengsel met aantal karakteristieke maar niet kritische slootkantplanten.
B145Kuikenlandmengselagrarische toepassingen, bloemrijk graslandBedoeld voor het ontwikkelen van een makkelijk doorwaadbaar en kruidenrijk grasland in de opgroeiperiode van weidevogelkuikens..
B150BloeiboogmengselStadsnatuurVoor een (bijna) jaarronde bloei; voor blije mensen, insecten, vogels en andere dieren
B152StoepplantenmengselStadsnatuurVoor meer biodiversiteit op stoep, terras, grind, klinkers en halfverharding.
B160Eikenprocessierups mengsel (EPR)
zweefvliegen / bijen / vlinders / insecten
B161Boomgaard mengselzweefvliegen / bijen / vlinders / insectenOp aanvraag
B170Margrietmengsel Puurbloemen voor Kalkarme bodembloemenweide, bijenmengselVoor kalkarme, zandige of leemhoudende grond.
B171Margrietmengsel Puurbloemen voor Kalkrijke bodem
bloemenweide, bijenmengselVoor zavelige kalkrijke grond.
B172Bloembolmengsel middelhoogzweefvliegen / bijen / vlinders / insectenOp aanvraag
B163Parkeerterrein mengselcultuurtechnischOp aanvraag
B…Begraafplaats mengselbegraafplaatsOp aanvraag
B…Zonnepanelen mengselzonnepaneelparkOp aanvraag
B201GRANEN – Drepsauthentieke akkers en akkerranden, partridgeOp aanvraag
B221GRANEN – Eenkoorn: Nordik Alaker authentieke akkers en akkerranden, partridgeOp aanvraag
B222GRANEN – Eenkoorn: Tifi authentieke akkers en akkerranden, partridgeOp aanvraag
B231GRANEN – Emmertarwe: Bruine emmerauthentieke akkers en akkerranden, partridgeOp aanvraag
B241GRANEN – Haver: Zwarte haverauthentieke akkers en akkerranden, partridgeOp aanvraag
B251GRANEN – Spelt: Oberkulmer Rotkornauthentieke akkers en akkerranden, partridgeOp aanvraag
B261GRANEN – Zomergerst: Octylliaauthentieke akkers en akkerranden, partridgeOp aanvraag
B262GRANEN – Zomergerst: Sienneauthentieke akkers en akkerranden, partridgeOp aanvraag