Inheemse zadenmengsels

Standaardmengsels of maatwerk

De juiste samenstelling van de mengsels is afhankelijk van de waterhuishouding, bodem, floradistrict en het beoogde doel. Ons bedrijf kan hiervoor een ecologisch advies uitbrengen.

  • Indien gewenst, is begeleiding door middel van een veldbezoek mogelijk.

  • Indien mogelijk kunnen desgewenst soorten worden toegevoegd (of weggelaten).

  • In overleg kunnen mengsels voor specifieke situaties worden samengesteld, zoals bijvoorbeeld een mengsel met relatief meer drachtplanten voor vlinders en bijen, WADI-mengsels, FAB-mengsels, etc.

  • Het is tegen beperkte kosten mogelijk gronddeeltjes (enzymen) van de oorspronkelijke standplaats mee te leveren.

Duurzaam resultaat

Biodivers® Natuurzadenmengsels van inheemse wilde planten worden in natuurterreinen geoogst. Hele plantengemeenschappen die zich al bewezen hebben, zijn in onze natuurzadenmengsels als donormateriaal in de juiste verhoudingen beschikbaar. Uiteraard beheren wij deze natuurterreinen naar eer en geweten en met het vakmanschap van jarenlange ervaring en opleiding. De ontwikkeling van flora en fauna die daardoor in én buiten deze terreinen mogelijk is, maakt het meer dan de moeite waard.

100% ecologisch verantwoord

De zadenmengsels hebben de samenstelling van hun bronlocatie. Ze zijn absoluut inheems: alle voorouders zijn in Nederland opgegroeid, de bestuiving vindt plaats door inheemse insecten, de rijping van het zaad in de natuur. Elk zadenmengsel is een regioproduct, met een onderlinge verhouding waarin planten met elkaar een sterke blijvende vegetatie vormen.

Voor échte  biodiversiteit

De rijkdom aan genen is uniek en niet vergelijkbaar met gekweekte of vanuit andere delen van Europa ingekochte zaden. Door onze werkwijze maken we zaden beschikbaar van Gegarandeerd Nederlandse Herkomst. Inheemse planten passen het best bij de inheemse insecten, vogels en kleine zoogdieren die er voedsel en nestgelegenheid vinden.

De wilde bloemenmengsels en natuurlijke grassen zijn bij uitstek geschikt voor ontwikkeling en beheer van natuurlijke vegetaties. Toepassing: voor nieuwe natuurterreinen, akkers, akkerranden, dijken, wegbermen, vlinderidylles, wilde bijen-oases, bloemenweides, plas-dras, kruidenrijke graslanden, golfbanen, particuliere tuinen, etc.

Wilt u de biodiversiteitswaarde van bestaande vegetaties of dijkbekleding verhogen? Wij geven u graag advies en passen het mengsel aan naar uw bodem, waterhuishouding en beoogd doel. Bel 0348-560286 of  mail info@biodivers.nl.

 

 

100% Bloemenmengsels

B102 Margrietmengsel I (puur, 100% bloemen, zonder grassen)

Grondsoort: voor kalkarme, zandige of leemhoudende grond

Samenstelling: 100% bloemen
Akkerhoornbloem, Bleke klaproos, Gele morgenster, Gewone brunel, Gewone rolklaver, Gewone spurrie, Gewoon biggenkruid, Gewoon duizendblad, Glad walstro, Grasmuur, Grote ratelaar, Kleine leeuwentand, Kleine ratelaar, Knoopkruid, Kruipende boterbloem, Margriet, Rode klaver, Schapenzuring, Scherpe boterbloem, Sint Janskruid, Smalle weegbree, Stijf havikskruid, Veldlathyrus, Veldzuring, Vlasbekje, Vogelwikke.

Benodigde hoeveelheid: 5 - 10 kg/ha op kale bodem   Oftewel 0,5 a 1 gram per m2, neem 1 gram bij oppervlakken < 800 m2.

Bijbehorend maairegime: 2 x per jaar (juni/september of juli/oktober)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

 

B103 Margrietmengsel II (puur, 100% bloemen, zonder grassen)

Grondsoort: voor zavelige kalkrijke grond

Samenstelling: 100% bloemen
Beemdkroon, Bitterkruid, Cichorei, Gele morgenster, Geoorde zuring, Gewone rolklaver, Gewoon duizendblad, Glad walstro,  Groot streepzaad, Grote bevernel, Grote ratelaar, Hopklaver, Karwijvarkenskervel, Kleine klaver, Kleine leeuwentand, Knolboterbloem, Knoopkruid, Kraailook, Margriet, Muskuskaasjeskruid, Oosterse morgenster, Pastinaak, Rode klaver, Ruige weegbree, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree, Veldlathyrus, Vogelwikke, Wilde peen.

Benodigde hoeveelheid: 0,5 - 10kg/ha op kale bodem  Oftewel 0,5 a 1 gram per m2, neem 1 gram bij oppervlakken < 800 m2.

Bijbehorend maairegime: 2 x per jaar (juni/september of juli/oktober)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

B107 Duinvalleimengsel

Grondsoort: vochtige, voedselarme bodem op zand of zavel

Samenstelling: > 90% kruiden en cypergrassen:

Aardbeiklaver, Dwergzegge, Echt duizendguldenkruid, Fraai duizendguldenkruid, Geelhartje, Gewone brunel, Heelblaadjes, Hertshoornweegbree, Kleine klaver, Kleine leeuwentand, Kleine ratelaar, Kleverige ogentroost, Moeraswespenorchis, Parnassia, Rode ogentroost, Smalle rolklaver, Stijve ogentroost, Tengere rus, Vertakte leeuwentand, Vleeskleurige orchis, Waterpunge, Zeegroen zegge, Zilt torkruid, Zilte zegge.

Benodigde hoeveelheid: 20-30 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: 1 x per jaar (september)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

B109 Heischraalmengsel, droog of vochtig

Grondsoort: voor voedselarme zand- of veengrond

Samenstelling: 80% kruiden en cypergrassen:
Biezenknoppen, Blauwe knoop, Blauwe zegge, Brem, Geelgroene zegge, Gevlekte orchis, Gewone dophei, Hazezegge, Kleine zonnedauw, Schapegras, Schapezuring, Spaanse ruiter, Stekelbrem, Stijve ogentroost, Struikhei, Tormentil, Veenbies, Veenpluis, Wateraardbei, Zandzegge.

Benodigde hoeveelheid: 20-30 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: 1x per 2 - 10 jaar (oktober/november)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

B110 Bosrandmengsel: halfschaduwsoorten voor klei, zand, löss en veen

Samenstelling: 100% kruiden, te weten Akkerkool, Bosandoorn, Bosanemoon, Bosrank, Bosvergeet-mij-nietje, Brem, Dagkoekoeksbloem, Dolle kervel, Egelantier, Fluitenkruid, Geel nagelkruid, Grote kaardebol, Heggendoornzaad, Hondsroos, Hop, Look zonder look, Maarts viooltje, Robertskruid, Ruig klokje, Stinkende Gouwe, Valse salie, Vingerhoedskruid, Wilde akelei, Wilde kamperfoelie, Wilgenroosje.

Benodigde hoeveelheid: 8 tot 10 kg/ha bij een schaduwrijke kale bodem

Bijbehorend maairegime: Maaien en afvoeren: 1 x per twee jaar in de wintermaanden

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

B115 Oeverplantenmengsel: geschikt voor inzaai van nieuw aangelegde natuurvriendelijke oevers of omgevormde steile oevers

Toepassing: Bedoeld voor het vastleggen van het oeverprofiel

Samenstelling: Aartsengelwortel, Biezenknoppen, Egelskop, Gele lis, Gewone engelwortel, Guldenroede, Harig wilgenroosje, Heen, Kale jonker, Kattenstaart, Knikkend tandzaad, Koninginnenkruid, Mattenbies, Melkeppe, Moerasrolklaver, Moerasspirea, Moerasvergeet-mij-nietje, Moeraszegge, Oeverzegge, Paddenrus, Poelruit, Scherpe zegge, Smalle lisdodde, Valeriaan, Watereppe, Waterscheerling, Waterweegbree, Wolfspoot, Zwanenbloem en Zomprus.

Benodigde hoeveelheid: 5 tot 10 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: 1 x per jaar in september/oktober

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

100% Bloemenmengsels

Margrietmengsel B102 en B103

biodivers-natuurzaadmengsels-margrietenmengsel

B102 Margrietmengsel

Grondsoort: voor kalkarme, zandige of leemhoudende grond

Samenstelling: > 40% kruiden:
Akkerhoornbloem, Bleke klaproos, Gele morgenster, Gestreepte witbol, Gewone brunel, Gewone rolklaver, Gewone spurrie, Gewoon biggenkruid, Gewoon duizendblad, Gewoon reukgras, Gewoon struisgras, Glad walstro, Grasmuur, Grote ratelaar, Kleine leeuwentand, Kleine ratelaar, Knoopkruid, Kruipende boterbloem, Margriet, Rode klaver, Rood zwenkgras, Schapenzuring, Scherpe boterbloem, Sint Janskruid, Smalle weegbree, Stijf havikskruid, Veldlathyrus, Veldzuring, Vlasbekje, Vogelwikke.

Benodigde hoeveelheid: 35-50 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: 2 x per jaar (juni/september of juli/oktober)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

 

B103 Margrietmengsel

Grondsoort: voor zavelige kalkrijke grond

Samenstelling: > 40% kruiden:
Beemdkroon Bitterkruid, Cichorei, Gele morgenster, Geoorde zuring, Gewone rolklaver, Gewoon duizendblad, Gewoon reukgras, Gewoon struisgras, Glad walstro, Glanshaver, Goudhaver, Groot streepzaad, Grote bevernel, Grote ratelaar, Hopklaver, Karwijvarkenskervel, Kleine klaver, Kleine leeuwentand, Knolboterbloem, Knoopkruid, Kraailook, Margriet, Muskuskaasjeskruid, Oosterse morgenster, Pastinaak, Rode klaver, Rood zwenkgras, Ruige weegbree, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree, Veldlathyrus, Vogelwikke, Wilde peen, Zachte dravik.

Benodigde hoeveelheid: 35-50 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: 2 x per jaar (juni/september of juli/oktober)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

Margrietmengsel B102 en B103

Akkerplantenmengsel

B111 Akkerplantenmengsel

Grondsoort: uit de randen van korenvelden en hakvruchten

Samenstelling: Leverbaar met Gerst, Haver, Rogge of Tarwe.

Akkerviooltje, Bolderik, Dauwnetel, Echte kamille, Gele ganzebloem, Gewone duivekervel, Gewone hennepnetel, Grote ereprijs, Herderstasje, Korenbloem, Reukeloze kamille, Ringelwikke, Rood guigelheil, Slofhaak, Smalle wikke, Stijve windhalm. Vierzadige wikke, Wilde klaproos, Witte krodde, Zwaluwtong.

Benodigde hoeveelheid: 20-30 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: 1 x per jaar (september/oktober)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

Akkerplantenmengsel

Zandblauwtjesmengsel

B101 Zandblauwtjesmengsel

Grondsoort: voor schrale kalkarme, humusarme grond

Samenstelling: > 40% kruiden:
Buntgras, Gewone Spurrie, Gewone veldbies, Gewone zandmuur, Gewoon biggenkruid, Gewoon duizendblad, Gewoon struisgras, Grasklokje, Grasmuur, Hazenpootje, Hazenzegge, Kleine ratelaar, Mannetjes ereprijs, Muizenoor, Rood zwenkgras, Schapengras, Sint Janskruid, Stijve ogentroost, Struikhei, Tandjesgras, Tormentil, Viltganzerik, Vogelpootje, Zandblauwtje, Zandzegge, Zilverhaver.

Benodigde hoeveelheid: 30 - 50 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: 1 x per jaar (juli)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

Zandblauwtjesmengsel

Walstro-Wilde peenmengsel

B104 Walstro-Wilde peenmengsel

Grondsoort: voor zandige kalkrijke grond

Samenstelling: > 45% kruiden:
Aardakker, Beemdkroon, Beemdooievaarsbek, Bitterkruid, Cichorei, Donderkruid, Geel walstro, Gele morgenster, Geoorde zuring, Gewone agrimonie, Gewone brunel, Gewone rolklaver, Gewoon duizendblad, Gewoon reukgras, Gewoon struisgras, Glad walstro, Glanshaver, Goudhaver, Groot streepzaad, Grote bevernel, Grote centaurie, Grote ratelaar, Heksenmelk, Hopklaver, IJzerhard, Karwijvarkenskervel, Kattendoorn, Klavervreter, Kleine bevernel, Kleine klaver, Kleine leeuwentand, Kleine pimpernel, Kleine ratelaar, Kleine ruit, Knolboterbloem, Knoopkruid, Koningskaars, Kraailook, Liggende klaver, Margriet, Muskuskaasjeskruid, Oosterse morgenster, Pastinaak, Rapunzelklokje, Rode klaver, Rood zwenkgras, Ruige leeuwentand, Ruige weegbree, Scherpe boterbloem, Stalkaars, Trilgras, Veldlathyrus, Veldsalie, Vogelwikke, Wilde marjolein, Wilde peen, Zachte dravik, Zeepkruid.

Benodigde hoeveelheid: 35-50 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: 2 x per jaar (juni/september of juli/oktober)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

Walstro-Wilde peenmengsel

Slangenkruidmengsel

B105 Slangenkruidmengsel

Grondsoort: voor kalkrijke, droge, schrale zandgrond

Samenstelling: 100% kruiden:
Akkerklokje, Beemdkroon, Blaassilene, Cipreswolfsmelk, Donderkruid, Duifkruid, Geel walstro, Gewone ossetong, Glad parelzaad, Grote teunisbloem, Hondstong, Kleine pimpernel, Koningskaars, Kromhals, Margriet, Muskuskaasjeskruid, Paarse morgenster, Ruig klokje, Slangenkruid, Stalkaars, Veldsalie, Wilde reseda, Wondklaver.

Benodigde hoeveelheid: 20-30 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: Afhankelijk van voedselrijkdom 1 x per jaar (september) of 2x (juli/oktober)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

Slangenkruidmengsel

Dotter-koekoeksbloemmengsel

B106 Dotter-koekoeksbloemmengsel

Grondsoort: voor zeer vochtige veengrond en oevers

Samenstelling: 100% kruiden en cypergrassen:
Blauwe zegge, Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Echte smele, Echte valeriaan, Egelboterbloem, Geelgroene zegge, Gele lis, Gevleugeld hertshooi, Gewoon reukgras, Grote boterbloem, Grote kattestaart, Grote pimpernel, Grote ratelaar, Grote wederik, Heelblaadjes, Hoge cyperzegge, Kale jonker, Melkeppe, Moerasbeemdgras, Moeraskartelblad, Moerasrolklaver, Moeraspirea, Padderus, Poelruit, Rietorchis, Scherpe zegge, Wateraardbei, Waterdrieblad, Watermunt, Wilde bertram.

Benodigde hoeveelheid: 20-30 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: Afhankelijk van voedselrijkdom 1 x per jaar (augustus/september) of 2x (juli/oktober)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

Dotter-koekoeksbloemmengsel

Waterplantenmengsel

B112 Waterplantenmengsel 

Waterkwaliteit: dit product vraagt specifieke waterkwaliteitseisen.

Samenstelling:
Gele lis, Grote egelskop, Grote watereppe, Grote waterweegbree, Kleine watereppe, Knikkend tandzaad, Melkeppe, Moerasrolklaver, Moerasvergeet-me-nietje, Pijlkruid, Riet, Scherpte zegge, Smalle lisdodde, Waterdrieblad, Waterscheerling, Zwanenbloem.

Benodigde hoeveelheid: 10-15 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend onderhoudsregime: afhankelijk van de voedselrijkdom van het water

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

Waterplantenmengsel

Mengsels van bloemrijke ruigten en struwelen

B113 Mengsels van bloemrijke ruigten en struwelen

Grondsoort: vochtige/droge voedselarme/voedselrijke bodems

Samenstelling: Samenstelling
Aartsengelwortel, Barbarakruid, Berenklauw, Boerenwormkruid, Echte smele, Echte valeriaan, Fluitenkruid, Gewone engelwortel, Gewoon vingerhoedskruid, Goudgele honingklaver, Groot kaasjeskruid, Grote kattenstaart, Guldenroede, Harig wilgenroosje, Heggeduizendknoop, Koninginnekruid, Leverkruid, Look zonder look, Moeraskruiskruid, Moerasspirea, Muskuskaasjeskruid, Rietzwenkgras, Wilgenroosje, Witte honingklaver.

Benodigde hoeveelheid: 15-20 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: 0 - 1 x per 2 jaar (september/oktober)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

Mengsels van bloemrijke ruigten en struwelen

Bijenmengsels

B122 Bijenmengsel voor honingbij en wilde bij : gebaseerd op een combi van 80% Margrietmengsel + 20% 1-jarigen.

Meerjarig mengsel.

Toepassing: dit mengsel combineert het Margrietmengsel, d.w.z. een duurzame plantengemeenschap van wilde planten zoals die zich in de natuur heeft ontwikkeld, met een toevoeging van bloemrijke soorten voor extra nectar en kleur. Het draagt bij aan de lokale biodiversiteit.

Grondsoort zandige bodem, samenstelling:

20% onderdeel: inheemse 1-jarigen zoals korenbloem, ganzenbloem, wilde klaproos, bolderik reukloze kamille en echte kamille. 80% onderdeel B102 Margrietmengsel: Akkerhoornbloem, Bleke klaproos, Gele morgenster, Gestreepte witbol, Gewone brunel, Gewone rolklaver, Gewone spurrie, Gewoon biggenkruid, Gewoon duizendblad, Gewoon reukgras, Gewoon struisgras, Glad walstro, Grasmuur, Grote ratelaar, Kleine leeuwentand, Kleine ratelaar, Knoopkruid, Kruipende boterbloem, Margriet, Rode klaver, Rood zwenkgras, Schapenzuring, Scherpe boterbloem, Sint Janskruid, Smalle weegbree, Stijf havikskruid, Veldlathyrus, Veldzuring, Vlasbekje, Vogelwikke.

Op verzoek kunnen we zonnebloemen bijmengen.

Grondsoort voedselrijke bodem, samenstelling:

20% onderdeel:  inheemse 1-jarigen zoals korenbloem, ganzenbloem, wilde klaproos, bolderik reukloze kamille en echte kamille.  80% onderdeel B103 Margrietmengsel: Beemdkroon Bitterkruid, Cichorei, Gele morgenster, Geoorde zuring, Gewone rolklaver, Gewoon duizendblad, Gewoon reukgras, Gewoon struisgras, Glad walstro, Glanshaver, Goudhaver, Groot streepzaad, Grote bevernel, Grote ratelaar, Hopklaver, Karwijvarkenskervel, Kleine klaver, Kleine leeuwentand, Knolboterbloem, Knoopkruid, Kraailook, Margriet, Muskuskaasjeskruid, Oosterse morgenster, Pastinaak, Rode klaver, Rood zwenkgras, Ruige weegbree, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree, Veldlathyrus, Vogelwikke, Wilde peen, Zachte dravik.

Op verzoek kunnen we zonnebloemen bijmengen.

Benodigde hoeveelheid: 35 tot 50 kg/ha                                Oftewel 3,5 tot 5 gram per m2. Neem 4  tot 5 gram bij < 800 m2

Beheer, maaien en afvoeren: 1 x per jaar in september/oktober, bij voedselrijke bodems 2 x per jaar

Dit mengsel is beter gebaseerd op voldoende draagkracht voor onderhoudsmachines en heeft het voordeel: eenmalig inzaaien!!! (dus eenmalige kosten)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

B123 Bijenmengsel wilde planten: gebaseerd op een mengsel van alleen puur wilde planten voor met name de wilde bijen

Meerjarig mengsel.

Toepassing:  inheemse wilde planten zijn aangepast op de levenscyclus van de wilde bijen, vlinders andere insecten. Dit 100% inheems plantenmengsel vergroot de lokale biodiversiteit.

Grondsoort zandige bodem, samenstelling:

100% puur bloemen van het Margrietmengsel: Akkerhoornbloem, Bleke klaproos, Gele morgenster, Gestreepte witbol, Gewone brunel, Gewone rolklaver, Gewone spurrie, Gewoon biggenkruid, Gewoon duizendblad, Gewoon reukgras, Gewoon struisgras, Glad walstro, Grasmuur, Grote ratelaar, Kleine leeuwentand, Kleine ratelaar, Knoopkruid, Kruipende boterbloem, Margriet, Rode klaver, Rood zwenkgras, Schapenzuring, Scherpe boterbloem, Sint Janskruid, Smalle weegbree, Stijf havikskruid, Veldlathyrus, Veldzuring, Vlasbekje, Vogelwikke.

Met extra toevoegingen van o.a. soorten als:
Aartsengelwortel, Fijnstraal, Guldenroede, Hartgespan, Heemst, Kaardenbol, Kaasjeskruid, Kattenstaart, Koolzaad, Korenbloem, Look zonder look, Mariadistel, Munt, Ooievaarsbek, Ossentong, Salvia, Sint Janskruid, Slangenkruid, Tijm, Valeriaan, Wilde marjolein, Wilgenroosje en Witte honingklaver.

Benodigde hoeveelheid: 10 tot 15 kg/ha                                Oftewel 1 tot 1,5 gram per m2. Neem 2  tot 3 gram bij < 800 m2

Beheer, maaien en afvoeren: 1 x per jaar gefaseerd in periode juli t/m oktober

Dit mengsel heeft in het begin van de ontwikkeling minder snel draagkracht voor onderhoudsmachines, bij goed beheer volstaat eenmalig inzaaien.

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail of telefoon

Bijenmengsels

Mengsels voor agrarische toepassingen

biodivers natuurzaden kruidenrijk graslandmengsel

B141 Kruidenrijk graslandmengsel

Toepassing: Voor de gezondheid en het welzijn van koeien, met daarbij een positieve bijdrage voor insectenrijkdom en weidevogels.

Samenstelling: Akkerhoornbloem, Beemdlangbloem, Duizendblad, Echte koekoeksbloem, Gestreepte witbol, Gewone hoornbloem, Gewone margriet, Gewoon biggenkruid, Gewoon duizendblad, Gewoon reukgras, Gewoon struisgras, Knoopkruid, Moerasrolklaver, Paardenbloem, Pinksterbloem, Ratelaar, Rode klaver, Rood zwenkgras, Scherpe boterbloem, Sint Janskruid, Smalle weegbree, Veldlathyrus, Veldzuring, Vogelwikke, Witte klaver.

Benodigde hoeveelheid: 15 tot 20 kg/ ha

Bijbehorend maairegime: 2 x per jaar (juni/ september)
Eventueel met voorbeweiding

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail of telefoon

B142 Greppelmengsel (I), zon: geschikt voor inzaai van greppels in open veld

Toepassing: Bedoeld voor het ontwikkelen van bloemrijke greppels

Samenstelling: Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Egelboterbloem, Engelwortel, Gele lis, Gestreepte witbol, Grote pimpernel, Gevleugeld hertshooi, Grote ratelaar, Heelblaadjes, Kattenstaart, Kruipende boterbloem, Moeraskartelblad, Moerasrolklaver, Moerasspirea, Moerasvergeet-mij-nietje, Oeverzegge, Pinksterbloem, Ruwe smele, Valeriaan, Wateraardbei, Watermunt, Wilde betram en Wilgenroosje.

Benodigde hoeveelheid: 5 tot 10 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: afhankelijk van voedingstoestand 1 x per jaar in september/oktober

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

B143 Greppelmengsel (II), schaduw: geschikt voor inzaai van greppels onder schaduw

Toepassing: Bedoeld voor het ontwikkelen van bloemrijke greppels

Samenstelling: Dotterbloem, Engelwortel, Gele lis, Gestreepte witbol, Grote ratelaar, Heelblaadjes, Kattenstaart, Kruipende boterbloem, Oeverzegge, Ruwe smele, Valeriaan en Wilgenroosje

Benodigde hoeveelheid: 5 tot 10 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: afhankelijk van voedingstoestand 1 x per jaar in september/oktober

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

B144 Slootkantmengsel: gebaseerd op een mengsel met aantal karakteristieke maar niet kritische slootkantplanten

Toepassing: Bedoeld voor het ontwikkelen van bloemrijke agrarische slootkanten in de opgroeiperiode van weidevogelkuikens en dient met een ecologisch maaibeheer vergezeld te gaan

Samenstelling: Biezenknoppen, Gele lis, Kamgras, Kattenstaart, Kleine watereppe, Moerasrolklaver, Moerasvergeet-mij-nietje, Moeraswalstro,
Struisgras, Watermunt, Wilde bertram, Zwanenbloem en Zomprus

Benodigde hoeveelheid: 5 tot 10 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: afhankelijk van voedingstoestand 1 x per jaar in juni/juli, daarna bij voorkeur nabeweiden met jongvee

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

B145 Kuikenlandmengsel: gebaseerd op een mengsel van stengelgrassen en kleine hooiland of weilandkruiden

Toepassing: Bedoeld voor het ontwikkelen van een makkelijk doorwaadbaar en kruidenrijk grasland in de opgroeiperiode van weidevogelkuikens

Samenstelling: Beemdlangbloem, Duizendblad, Echte koekoeksbloem, Gewone hoornbloem, Kamgras, Kleine klaver, Moerasrolklaver,
Pinksterbloem, Reukgras, Roodzwenkgras, Rode klaver, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree, Veldgerst, Veldlathyrus, Veldzuring en Vogelwikke

Benodigde hoeveelheid: 15 tot 20 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: 1 tot 2 x per jaar in periode juli t/m oktober

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

Mengsels voor agrarische toepassingen

Overige mengsels

B107 Duinvalleimengsel

Grondsoort: vochtige, voedselarme bodem op zand of zavel

Samenstelling: > 90% kruiden en cypergrassen:
Aardbeiklaver, Dwergzegge, Echt duizendguldenkruid, Fraai duizendguldenkruid, Geelhartje, Gewone brunel, Heelblaadjes, Hertshoornweegbree, Kleineklaver, Kleine leeuwentand, Kleine ratelaar, Kleverige ogentroost, Moeraswespenorchis, Parnassia, Rode ogentroost, Smalle rolkklaver, Stijve ogentroost, Tengere rus, Vertakte leeuwentand, Vleeskleurige orchis, Waterpunge, Zeegroen zegge, Zilt torkruid, Zilte zegge.

Benodigde hoeveelheid: 20-30 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: 1 x per jaar (september)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

B114 Stroomdalmengsel: geschikt voor inzaai dijktaluds en vergelijkbare steile situaties

Toepassing: Bedoeld voor het vastleggen van dijken en steile grondprofielen

Samenstelling: Beemdkroon, Cichorei, Gele morgenster, Geoorde zuring, Glad walstro, Glanshaver, Goudhaver, Groot streepzaad, Grote bevernel, Karweivarkenskervel, Kattendoorn, Kleine ratelaar, Knoopkruid, Knolboterbloem, Kropaar, Kruisdistel, Margriet, Roodzwenkgras, Ruwe smele, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree Veldzuring, Veldbeemdgras, Veldgerst, Vogelwikke, Wede en Zachte dravik

Benodigde hoeveelheid: 30 tot 50 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: 2 x per jaar in juni/juli en september/oktober

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

B116 Wadimengsel: geschikt voor inzaai van wadi's met schrale en regelmatig droge bodems en af en toe overstromen

Toepassing: Bedoeld voor het ontwikkelen van erosiebestendige en bloemrijke wadi's

Samenstelling: Betonie, Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Geel walstro, Gestreepte witbol, Grote pimpernel, Gevleugeld hertshooi, Kamgras, Knoopkruid, Kleine ratelaar, Kruipende boterbloem, Madelief, Margriet, Moerasrolklaver, Paardenbloem, Pijpenstrootje, Pinksterbloem, Ruwe smele, Roodzwenkgras, Schapengras, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree, Struisgras, Veldlathyrus,
Wilde betram en Witte klaver

Benodigde hoeveelheid: 35 tot 50 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: afhankelijk van voedingstoestand 1 tot 2 x per jaar in september/oktober

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

B119 FAB mengsel (I), 1-jarig

Toepassing: Bedoeld voor ontwikkeling van Functionele Agrarische Biodiversiteit langs perceelsranden

Samenstelling: Boekweit, Duizendblad, Gele ganzenbloem, Klaproos, Korenbloem en Venkel
(Niet alle soorten in dit mengsel zijn inheems)

Benodigde hoeveelheid: 10 tot 20 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: afhankelijk van voedingstoestand 1 x per jaar in september/oktober

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

B120 FAB mengsel (II), meerjarig

Toepassing: Bedoeld voor ontwikkeling van Functionele Agrarische Biodiversiteit langs perceelsranden

Samenstelling: Boekweit, Gele ganzenbloem, Gele kamille, Groot akkerscherm, Kaasjeskruid, Kamgras, Klaproos, Korenbloem, Margriet, Rolklaver, Roodzwenkgras, Struisgras, Venkel en Witte klaver. (Niet alle soorten in dit mengsel zijn inheems)

Benodigde hoeveelheid: 35 tot 50 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: afhankelijk van voedingstoestand 2 x per jaar in juni/juli en september/oktober

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail: info@biodivers.nl of telefoon: 06-13044912.

Overige mengsels