Mengsels

De juiste samenstelling van de mengsels is afhankelijk van de waterhuishouding, bodem, floradistrict en het beoogde doel. Ons bedrijf kan hiervoor een ecologisch advies uitbrengen.

  • Indien gewenst, is begeleiding door middel van een veldbezoek mogelijk.

  • Indien mogelijk kunnen desgewenst soorten worden toegevoegd (of weggelaten).

  • In overleg kunnen mengsels voor specifieke situaties worden samengesteld, zoals bijvoorbeeld een mengsel met relatief meer drachtplanten voor vlinders en bijen, WADI-mengsels, FAB-mengsels, etc.

  • Het is tegen beperkte kosten mogelijk gronddeeltjes (enzymen) van de oorspronkelijke standplaats mee te leveren.

100% Bloemenmengsels

B102 Margrietmengsel I (puur, zonder grassen)

B103 Margrietmengsel II (puur, zonder grassen)

B107 Duinvalleimengsel

Grondsoort: vochtige, voedselarme bodem op zand of zavel

Samenstelling: > 90% kruiden en cypergrassen:

Aardbeiklaver, Dwergzegge, Echt duizendguldenkruid, Fraai duizendguldenkruid, Geelhartje, Gewone brunel, Heelblaadjes, Hertshoornweegbree, Kleineklaver, Kleine leeuwentand, Kleine ratelaar, Kleverige ogentroost, Moeraswespenorchis, Parnassia, Rode ogentroost, Smalle rolkklaver, Stijve ogentroost, Tengere rus, Vertakte leeuwentand, Vleeskleurige orchis, Waterpunge, Zeegroen zegge, Zilt torkruid, Zilte zegge.

Benodigde hoeveelheid: 20-30 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: 1 x per jaar (september)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail, fax of telefoon

B109 Heischraalmengsel, droog of vochtig

Grondsoort: voor voedselarme zand- of veengrond

Samenstelling: 80% kruiden en cypergrassen:
Biezenknoppen, Blauwe knoop, Blauwe zegge, Brem, Geelgroene zegge, Gevlekte orchis, Gewone dophei, Hazezegge, Kleine zonnedauw, Schapegras, Schapezuring, Spaanse ruiter, Stekelbrem, Stijve ogentroost, Struikhei, Tormentil, Veenbies, Veenpluis, Wateraardbei, Zandzegge.

Benodigde hoeveelheid: 20-30 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: 1x per 2 - 10 jaar (oktober/november)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail, fax of telefoon

B110 Bosrandmengsel: halfschaduwsoorten voor klei, zand, löss en veen

Samenstelling: 100% kruiden, te weten Akkerkool, Bosandoorn, Bosanemoon, Bosrank, Bosvergeet-mij-nietje, Brem, Dagkoekoeksbloem, Dolle kervel, Egelantier, Fluitenkruid, Geel nagelkruid, Grote kaardebol, Heggendoornzaad, Hondsroos, Hop, Look zonder look, Maarts viooltje, Robertskruid, Ruig klokje, Stinkende Gouwe, Valse salie, Vingerhoedskruid, Wilde akelei, Wilde kamperfoelie, Wilgenroosje.  

Benodigde hoeveelheid: 8 tot 10 kg/ha bij een schaduwrijke kale bodem

Bijbehorend maairegime: Maaien en afvoeren: 1 x per twee jaar in de wintermaanden

Prijzen: op aanvraag

B115 Oeverplantenmengsel: geschikt voor inzaai van nieuw aangelegde natuurvriendelijke oevers of omgevormde steile oevers

Toepassing: Bedoeld voor het vastleggen van het oeverprofiel

Samenstelling: Aartsengelwortel, Biezenknoppen, Egelskop, Gele lis, Gewone engelwortel, Guldenroede, Harig wilgenroosje, Heen, Kale jonker, Kattenstaart, Knikkend tandzaad, Koninginnenkruid, Mattenbies, Melkeppe, Moerasrolklaver, Moerasspirea, Moerasvergeet-mij-nietje, Moeraszegge, Oeverzegge, Paddenrus, Poelruit, Scherpe zegge, Smalle lisdodde, Valeriaan, Watereppe, Waterscheerling, Waterweegbree, Wolfspoot, Zwanenbloem en Zomprus.

Benodigde hoeveelheid: 5 tot 10 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: 1 x per jaar in september/oktober

Prijzen: op aanvraag

100% Bloemenmengsels

Margrietmengsel I en II

B102 Margrietmengsel I

Grondsoort: voor kalkarme, zandige of leemhoudende grond

Samenstelling: > 40% kruiden:
Akkerhoornbloem, Bleke klaproos, Gele morgenster, Gestreepte witbol, Gewone brunel, Gewone rolklaver, Gewone spurrie, Gewoon biggenkruid, Gewoon duizendblad, Gewoon reukgras, Gewoon struisgras, Glad walstro, Grasmuur, Grote ratelaar, Kleine leeuwentand, Kleine ratelaar, Knoopkruid, Kruipende boterbloem, Margriet, Rode klaver, Rood zwenkgras, Schapenzuring, Scherpe boterbloem, Sint Janskruid, Smalle weegbree, Stijf havikskruid, Veldlathyrus, Veldzuring, Vlasbekje, Vogelwikke.

Benodigde hoeveelheid: 35-50 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: 2 x per jaar (juni/september of juli/oktober)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail, fax of telefoon

 

B103 Margrietmengsel II

Grondsoort: voor zavelige kalkrijke grond

Samenstelling: > 40% kruiden:
Beemdkroon Bitterkruid, Cichorei, Gele morgenster, Geoorde zuring, Gewone rolklaver, Gewoon duizendblad, Gewoon reukgras, Gewoon struisgras, Glad walstro, Glanshaver, Goudhaver, Groot streepzaad, Grote bevernel, Grote ratelaar, Hopklaver, Karwijvarkenskervel, Kleine klaver, Kleine leeuwentand, Knolboterbloem, Knoopkruid, Kraailook, Margriet, Muskuskaasjeskruid, Oosterse morgenster, Pastinaak, Rode klaver, Rood zwenkgras, Ruige weegbree, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree, Veldlathyrus, Vogelwikke, Wilde peen, Zachte dravik.

Benodigde hoeveelheid: 35-50 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: 2 x per jaar (juni/september of juli/oktober)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail, fax of telefoon

Margrietmengsel I en II

Akkerkruidenmengsel

B111 Akkerkruidenmengsel

Grondsoort: uit de randen van korenvelden en hakvruchten

Samenstelling: Leverbaar met Gerst, Haver, Rogge of Tarwe.

Akkerviooltje, Bolderik, Dauwnetel, Echte kamille, Gele ganzebloem, Gewone duivekervel, Gewone hennepnetel, Grote ereprijs, Herderstasje, Korenbloem, Reukeloze kamille, Ringelwikke, Rood guigelheil, Slofhaak, Smalle wikke, Stijve windhalm. Vierzadige wikke, Wilde klaproos, Witte krodde, Zwaluwtong.

Benodigde hoeveelheid: 20-30 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: 1 x per jaar (september/oktober)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail, fax of telefoon

Akkerkruidenmengsel

Zandblauwtjesmengsel

B101 Zandblauwtjesmengsel

Grondsoort: voor schrale kalkarme, humusarme grond

Samenstelling: > 40% kruiden:
Buntgras, Gewone Spurrie, Gewone veldbies, Gewone zandmuur, Gewoon biggenkruid, Gewoon duizendblad, Gewoon struisgras, Grasklokje, Grasmuur, Hazenpootje, Hazenzegge, Kleine ratelaar, Mannetjes ereprijs, Muizenoor, Rood zwenkgras, Schapengras, Sint Janskruid, Stijve ogentroost, Struikhei, Tandjesgras, Tormentil, Viltganzerik, Vogelpootje, Zandblauwtje, Zandzegge, Zilverhaver.

Benodigde hoeveelheid: 30 - 50 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: 1 x per jaar (juli)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail, fax of telefoon

Zandblauwtjesmengsel

Walstro-Wilde peenmengsel

B104 Walstro-Wilde peenmengsel

Grondsoort: voor zandige kalkrijke grond

Samenstelling: > 45% kruiden:
Aardakker, Beemdkroon, Beemdooievaarsbek, Bitterkruid, Cichorei, Donderkruid, Geel walstro, Gele morgenster, Geoorde zuring, Gewone agrimonie, Gewone brunel, Gewone rolklaver, Gewoon duizendblad, Gewoon reukgras, Gewoon struisgras, Glad walstro, Glanshaver, Goudhaver, Groot streepzaad, Grote bevernel, Grote centaurie, Grote ratelaar, Heksenmelk, Hopklaver, IJzerhard, Karwijvarkenskervel, Kattendoorn, Klavervreter, Kleine bevernel, Kleine klaver, Kleine leeuwentand, Kleine pimpernel, Kleine ratelaar, Kleine ruit, Knolboterbloem, Knoopkruid, Koningskaars, Kraailook, Liggende klaver, Margriet, Muskuskaasjeskruid, Oosterse morgenster, Pastinaak, Rapunzelklokje, Rode klaver, Rood zwenkgras, Ruige leeuwentand, Ruige weegbree, Scherpe boterbloem, Stalkaars, Trilgras, Veldlathyrus, Veldsalie, Vogelwikke, Wilde marjolein, Wilde peen, Zachte dravik, Zeepkruid.

Benodigde hoeveelheid: 35-50 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: 2 x per jaar (juni/september of juli/oktober)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail, fax of telefoon

Walstro-Wilde peenmengsel

Slangekruidmengsel

B105 Slangekruidmengsel

Grondsoort: voor kalkrijke, droge, schrale zandgrond

Samenstelling: 100% kruiden:
Akkerklokje, Beemdkroon, Blaassilene, Cipreswolfsmelk, Donderkruid, Duifkruid, Geel walstro, Gewone ossetong, Glad parelzaad, Grote teunisbloem, Hondstong, Kleine pimpernel, Koningskaars, Kromhals, Margriet, Muskuskaasjeskruid, Paarse morgenster, Ruig klokje, Slangenkruid, Stalkaars, Veldsalie, Wilde reseda, Wondklaver.

Benodigde hoeveelheid: 20-30 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: Afhankelijk van voedselrijkdom 1 x per jaar (september) of 2x (juli/oktober)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail, fax of telefoon

Slangekruidmengsel

Dotter-koekoeksbloemmengsel

B106 Dotter-koekoeksbloemmengsel

Grondsoort: voor zeer vochtige veengrond en oevers

Samenstelling: 100% kruiden en cypergrassen:
Blauwe zegge, Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Echte smele, Echte valeriaan, Egelboterbloem, Geelgroene zegge, Gele lis, Gevleugeld hertshooi, Gewoon reukgras, Grote boterbloem, Grote kattestaart, Grote pimpernel, Grote ratelaar, Grote wederik, Heelblaadjes, Hoge cyperzegge, Kale jonker, Melkeppe, Moerasbeemdgras, Moeraskartelblad, Moerasrolklaver, Moeraspirea, Padderus, Poelruit, Rietorchis, Scherpe zegge, Wateraardbei, Waterdrieblad, Watermunt, Wilde bertram.

Benodigde hoeveelheid: 20-30 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: Afhankelijk van voedselrijkdom 1 x per jaar (augustus/september) of 2x (juli/oktober)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail, fax of telefoon

Dotter-koekoeksbloemmengsel

Waterplantenmengsel

B112 Waterplantenmengsel 

Waterkwaliteit: dit product vraagt specifieke waterkwaliteitseisen.
Samenstelling:
Gele lis, Grote egelskop, Grote watereppe, Grote waterweegbree, Kleine watereppe, Knikkend tandzaad, Melkeppe, Moerasrolklaver, Moerasvergeet-me-nietje, Pijlkruid, Riet, Scherpte zegge, Smalle lisdodde, Waterdrieblad, Waterscheerling, Zwanenbloem.

Benodigde hoeveelheid: 10-15 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend onderhoudsregime: afhankelijk van de voedselrijkdom van het water

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail, fax of telefoon

Waterplantenmengsel

Mengsels van bloemrijke ruigten en struwelen

B113 Mengsels van bloemrijke ruigten en struwelen

Grondsoort: vochtige/droge voedselarme/voedselrijke bodems

Samenstelling: Samenstelling
Aartsengelwortel, Barbarakruid, Berenklauw, Boerenwormkruid, Echte smele, Echte valeriaan, Fluitenkruid, Gewone engelwortel, Gewoon vingerhoedskruid, Goudgele honingklaver, Groot kaasjeskruid, Grote kattenstaart, Guldenroede, Harig wilgenroosje, Heggeduizendknoop, Koninginnekruid, Leverkruid, Look zonder look, Moeraskruiskruid, Moerasspirea, Muskuskaasjeskruid, Rietzwenkgras, Wilgenroosje, Witte honingklaver.

Benodigde hoeveelheid: 15-20 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: 0 - 1 x per 2 jaar (september/oktober)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail, fax of telefoon

Mengsels van bloemrijke ruigten en struwelen

Bijenmengsels

B121 Tubinger I bijenmengsel: het veel toegepaste imkermengsel voor productie van honing

Toepassing: Voornamelijk bedoeld voor dracht en nectar voor de honingbij.

Samenstelling: Bernagie, Bladrammenas, Boekweit, Dille, Goudsbloem, Komijn, Korenbloem, Koriander, Malva, Phacelia en Witte mosterd. (Niet alle soorten in dit mengsel zijn inheems).

Benodigde hoeveelheid: 10 tot 20 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: 1 x per jaar in september/oktober. Daarna weer inzaaien in september/oktober of maart/april.
Niet geschikt voor inzaai van wegbermen. i.v.m. lage duurzaamheid en weinig draagkracht voor onderhoudsmachines.

Prijzen: op aanvraag

B122 Bijenmengsel: gebaseerd op een combi van 80% B102/B103 Margrietmengsel + 20% Tubinger I bijenmengsel. (zowel voor honing- als wilde bij)

Toepassing: Bijenmengsel gebaseerd op een combi van 80% B102/B103 Margrietmengsel + 20% Tubinger I bijenmengsel. (zowel voor honingbij als wilde bij)

Samenstelling: 20% onderdeel: Bernagie, Bladrammenas, Boekweit, Dille, Goudsbloem, Komijn, Korenbloem, Koriander, Malva, Phacelia en Witte mosterd.
80% onderdeel B102/ 103 Margrietmengsel zie onze website onder "standaard mengsels"
(Niet alle soorten in dit mengsel zijn inheems).

Benodigde hoeveelheid: 35 tot 50 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: 1 x per jaar in september/oktober, bij voedselrijke bodems 2 x per jaar

Dit mengsel is beter gebaseerd op voldoende draagkracht voor onderhoudsmachines en heeft het voordeel: eenmalig inzaaien!!! (dus eenmalige kosten)

Prijzen: op aanvraag

B123 bijenmengsel wilde planten: gebaseerd op een mengsel van alleen puur wilde planten voor met name de wilde bijen

Toepassing: Voorkeur voor dit mengsel zijn zandige bodems

Samenstelling: 100% puur bloemen van het Margrietmengsel met extra toevoegingen van o.a. soorten als:
Aartsengelwortel, Fijnstraal, Guldenroede, Hartgespan, Heemst, Kaardenbol, Kaasjeskruid, Kattenstaart, Koolzaad, Korenbloem, Look zonder look, Mariadistel, Munt, Ooievaarsbek, Ossentong, Salvia, Sint Janskruid, Slangenkruid, Tijm, Valeriaan, Wilde marjolein, Wilgenroosje en Witte honingklaver.

Benodigde hoeveelheid: 10 tot 15 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: 1 x per jaar gefaseerd in periode juli t/m oktober

Dit mengsel heeft in het begin van de ontwikkeling minder snel draagkracht voor onderhoudsmachines en eenmalig inzaaien

Prijzen: op aanvraag

Bijenmengsels

Mengsels voor agrarische toepassingen

B141 Kruidenrijk graslandmengsel

Toepassing: Voor de gezondheid en het welzijn van koeien, met daarbij een positieve bijdrage voor insectenrijkdom en weidevogels.

Samenstelling: Akkerhoornbloem, Beemdlangbloem, Duizendblad, Echte koekoeksbloem, Gestreepte witbol, Gewone hoornbloem, Gewone margriet, Gewoon biggenkruid, Gewoon duizendblad, Gewoon reukgras, Gewoon struisgras, Knoopkruid, Moerasrolklaver, Paardenbloem, Pinksterbloem, Ratelaar, Rode klaver, Rood zwenkgras, Scherpe boterbloem, Sint Janskruid, Smalle weegbree, Veldlathyrus, Veldzuring, Vogelwikke, Witte klaver.

Benodigde hoeveelheid: 15 tot 20 kg/ ha

Bijbehorend maairegime: 2 x per jaar (juni/ september)
Eventueel met voorbeweiding

Prijzen: op aanvraag

B142 Greppelmengsel (I), zon: geschikt voor inzaai van greppels in open veld

Toepassing: Bedoeld voor het ontwikkelen van bloemrijke greppels

Samenstelling: Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Egelboterbloem, Engelwortel, Gele lis, Gestreepte witbol, Grote pimpernel, Gevleugeld hertshooi, Grote ratelaar, Heelblaadjes, Kattenstaart, Kruipende boterbloem, Moeraskartelblad, Moerasrolklaver, Moerasspirea, Moerasvergeet-mij-nietje, Oeverzegge, Pinksterbloem, Ruwe smele, Valeriaan, Wateraardbei, Watermunt, Wilde betram en Wilgenroosje.

Benodigde hoeveelheid: 5 tot 10 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: afhankelijk van voedingstoestand 1 x per jaar in september/oktober

Prijzen: op aanvraag

B143 Greppelmengsel (II), schaduw: geschikt voor inzaai van greppels onder schaduw

Toepassing: Bedoeld voor het ontwikkelen van bloemrijke greppels

Samenstelling: Dotterbloem, Engelwortel, Gele lis, Gestreepte witbol, Grote ratelaar, Heelblaadjes, Kattenstaart, Kruipende boterbloem, Oeverzegge, Ruwe smele, Valeriaan en Wilgenroosje

Benodigde hoeveelheid: 5 tot 10 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: afhankelijk van voedingstoestand 1 x per jaar in september/oktober

Prijzen: op aanvraag

B144 Slootkantmengsel: gebaseerd op een mengsel met aantal karakteristieke maar niet kritische slootkantplanten

Toepassing: Bedoeld voor het ontwikkelen van bloemrijke agrarische slootkanten in de opgroeiperiode van weidevogelkuikens en dient met een ecologisch maaibeheer vergezeld te gaan

Samenstelling: Biezenknoppen, Gele lis, Kamgras, Kattenstaart, Kleine watereppe, Moerasrolklaver, Moerasvergeet-mij-nietje, Moeraswalstro,
Struisgras, Watermunt, Wilde bertram, Zwanenbloem en Zomprus

Benodigde hoeveelheid: 5 tot 10 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: afhankelijk van voedingstoestand 1 x per jaar in juni/juli, daarna bij voorkeur nabeweiden met jongvee

Prijzen: op aanvraag

B145 Kuikenlandmengsel: gebaseerd op een mengsel van stengelgrassen en kleine hooiland of weilandkruiden

Toepassing: Bedoeld voor het ontwikkelen van een makkelijk doorwaadbaar en kruidenrijk grasland in de opgroeiperiode van weidevogelkuikens

Samenstelling: Beemdlangbloem, Duizendblad, Echte koekoeksbloem, Gewone hoornbloem, Kamgras, Kleine klaver, Moerasrolklaver,
Pinksterbloem, Reukgras, Roodzwenkgras, Rode klaver, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree, Veldgerst, Veldlathyrus, Veldzuring en Vogelwikke

Benodigde hoeveelheid: 15 tot 20 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: 1 tot 2 x per jaar in periode juli t/m oktober

Prijzen: op aanvraag

 

Mengsels voor agrarische toepassingen

Overige mengsels

B107 Duinvalleimengsel

Grondsoort: vochtige, voedselarme bodem op zand of zavel

Samenstelling: > 90% kruiden en cypergrassen:
Aardbeiklaver, Dwergzegge, Echt duizendguldenkruid, Fraai duizendguldenkruid, Geelhartje, Gewone brunel, Heelblaadjes, Hertshoornweegbree, Kleineklaver, Kleine leeuwentand, Kleine ratelaar, Kleverige ogentroost, Moeraswespenorchis, Parnassia, Rode ogentroost, Smalle rolkklaver, Stijve ogentroost, Tengere rus, Vertakte leeuwentand, Vleeskleurige orchis, Waterpunge, Zeegroen zegge, Zilt torkruid, Zilte zegge.

Benodigde hoeveelheid: 20-30 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: 1 x per jaar (september)

Prijzen: Opvraagbaar per e-mail, fax of telefoon

B114 Stroomdalmengsel: geschikt voor inzaai dijktaluds en vergelijkbare steile situaties

Toepassing: Bedoeld voor het vastleggen van dijken en steile grondprofielen

Samenstelling: Beemdkroon, Cichorei, Gele morgenster, Geoorde zuring, Glad walstro, Glanshaver, Goudhaver, Groot streepzaad, Grote bevernel, Karweivarkenskervel, Kattendoorn, Kleine ratelaar, Knoopkruid, Knolboterbloem, Kropaar, Kruisdistel, Margriet, Roodzwenkgras, Ruwe smele, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree Veldzuring, Veldbeemdgras, Veldgerst, Vogelwikke, Wede en Zachte dravik

Benodigde hoeveelheid: 30 tot 50 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: 2 x per jaar in juni/juli en september/oktober

Prijzen: op aanvraag

B116 Wadimengsel: geschikt voor inzaai van wadi's met schrale en regelmatig droge bodems en af en toe overstromen

Toepassing: Bedoeld voor het ontwikkelen van erosiebestendige en bloemrijke wadi's

Samenstelling: Betonie, Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Geel walstro, Gestreepte witbol, Grote pimpernel, Gevleugeld hertshooi, Kamgras, Knoopkruid, Kleine ratelaar, Kruipende boterbloem, Madelief, Margriet, Moerasrolklaver, Paardenbloem, Pijpenstrootje, Pinksterbloem, Ruwe smele, Roodzwenkgras, Schapengras, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree, Struisgras, Veldlathyrus,
Wilde betram en Witte klaver

Benodigde hoeveelheid: 35 tot 50 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: afhankelijk van voedingstoestand 1 tot 2 x per jaar in september/oktober

Prijzen: op aanvraag

B119 FAB mengsel (I), 1-jarig

Toepassing: Bedoeld voor ontwikkeling van Functionele Agrarische Biodiversiteit langs perceelsranden

Samenstelling: Boekweit, Duizendblad, Gele ganzenbloem, Klaproos, Korenbloem en Venkel
(Niet alle soorten in dit mengsel zijn inheems)

Benodigde hoeveelheid: 10 tot 20 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: afhankelijk van voedingstoestand 1 x per jaar in september/oktober

Prijzen: op aanvraag

B120 FAB mengsel (II), meerjarig

Toepassing: Bedoeld voor ontwikkeling van Functionele Agrarische Biodiversiteit langs perceelsranden

Samenstelling: Boekweit, Gele ganzenbloem, Gele kamille, Groot akkerscherm, Kaasjeskruid, Kamgras, Klaproos, Korenbloem, Margriet, Rolklaver, Roodzwenkgras, Struisgras, Venkel en Witte klaver. (Niet alle soorten in dit mengsel zijn inheems)

Benodigde hoeveelheid: 35 tot 50 kg/ha

Bijbehorend maairegime: Beheer: maaien en afvoeren: afhankelijk van voedingstoestand 2 x per jaar in juni/juli en september/oktober

Prijzen: op aanvraag

Overige mengsels