Over ons

Biodivers-BV-Peter-de-Groot-Oudewater-natuurzaden-leverancier-kruidenrijk-graslandmengsel-B141-blijft-groen-bij-droogte
Biodivers-BV-Oudewater-natuurzaden-leverancier
Biodivers-BV-Peter-de-Groot-Oudewater-natuurzaden-leverancier-stroomdalmengsel-B114-voor-dijken-voorkomt-erosie

Optimale samenstelling

Biodivers® Natuurzadenmengsels uit Oudewater is de ecologisch adviseur en leverancier van inheemse wilde plantenzaden voor vele inzaaiprojecten op gronden van gemeenten, provincies, waterschappen, agrarische verenigingen en particuliere eigenaren. Wij hebben geen kwekerij maar oogsten rechtstreeks uit de natuur. Dat maakt onze werkwijze uniek, deels oogsten wij met de hand, deels met machines. Alle voordelen van de samenhang binnen een plantengemeenschap blijven in onze mengsels behouden.

Onze zadenmengsels oogsten wij in de samenstelling van de bronlocatie. Als bij de nieuwe inzaailocatie bodem en omstandigheden vergelijkbaar zijn, kan zo’n mengsel zich bijzonder goed vestigen. Slechts eenmaal zaaien en goed beheer geven dan een duurzaam en definitief resultaat. Wij zorgen vanzelfsprekend voor een goede overeenstemming van herkomst en doelstelling.

U kunt bij ons graszaden, bloemenzaden, granen en zadenmengsels kopen. Onze specialiteit zijn de regioproducten omdat zij de grootste slagingskans hebben. De uitdaging is goed zaaien, goed maaien en met het juiste natuurzadenmengsel de basis leggen voor kansrijke vegetatie. Op die uitdaging zijn onze werkwijze, adviezen en natuurzadenmengsels gebaseerd.

Pionier met vooruitziende blik

In Biodivers® komen kennis en kunde samen. Biodivers® zette het onderwerp biodiversiteit al in 1996 op de kaart, lang voordat het zo actueel was als nu. Inmiddels is Biodivers® als natuurzadenleverancier gevraagd deel te nemen aan de onlangs opgerichte stichting Levend Archief: een initiatief van wetenschappers en botanische tuinen voor het behoud van de inheemse flora.

Peter de Groot was jarenlang natuurterreinbeheerder. Hij zag in de praktijk hoe snel de soortenrijkdom van wilde planten af kon nemen en hoe je met een goed terreinbeheer vegetaties kunt ontwikkelen. Al snel besefte hij dat de planten in de terreinen waar hij kwam, ons erfgoed zijn en dat vele daarvan dreigden uit te sterven. Genetisch rijk gevarieerd zaadgoed van inheemse wilde planten is de basis voor het voortbestaan van onze flora en fauna. Zodoende is Biodivers® een zadenbank geworden, ook van mengsels in verhoudingen zoals ze in de natuur voorkomen.

Biodivers® is een ambachtelijke onderneming en heeft zowel een commerciële als ideële doelstelling. Ons bedrijf is opgericht naar aanleiding van een internationaal Biodiversiteitsverdrag, gesloten in 1992 tijdens een milieutopoverleg in Rio de Janeiro, waarbij de aangesloten landen zich verplichtten de natuurrijkdommen in eigen land te behouden en te verrijken.

Bouwen aan de toekomst

Terreinbeheer zit in ons bloed. Voor bestaande en nieuwe terreinen zien we volop kansen. Door gebruik te maken van overproductie van zaad in bestaande natuurterreinen, krijgen we iets moois in handen. Dankzij die zadenmengsels kan de inheemse flora zich weer in geschikte milieus elders vestigen. Gemeenten, waterschappen, provincies, boeren, landgoederen en ook particuliere gebiedseigenaren vinden hun weg naar Biodivers®. Het besef van het belang van inheemse flora en fauna groeit.

We zaaien bijvoorbeeld ‘stepping stones’ in voor de Ecologische Hoofdstructuur. De wilde bij staat op de kaart in samenhang met gebiedseigen beplanting. Op extensief beheerde bermen, dijken, natuurterreinen en andere nieuw of heringezaaide gronden neemt de botanische rijkdom weer toe dankzij het ‘donormateriaal’ van Biodivers®.

Pure kwaliteit

Oorspronkelijk genetisch materiaal vanuit natuurterreinen, daar kan geen keurmerk aan tippen. Geen drijfmest, geen kunstmest, geen gewasbeschermingsmiddelen, geen ontsmettingsbehandelingen, geen zaadcoating. Het is de best denkbare kwaliteit: dankzij de samenstelling die in de natuur tot stand is gekomen en … zich daar al bewezen heeft. Natuurlijker kan het niet.

Regioproduct

De collectie zaden die wij van regionale herkomst aanbieden is nergens anders in Nederland verkrijgbaar en ook in omringende landen zijn regioproducten uit natuurterreinen zeldzaam. Waar planten worden opgekweekt bepaalt de verzamelkwaliteit en hoeveelheid van de ouderzaden of er afstammelingen ontstaan met een voldoende genetische basis. Onze zaden komen rechtstreeks uit de natuur, en hebben een groot aantal vaders en moeders.

Uniek in Nederland

Wij monitoren in onze oogstgebieden het beheer, houden in het oog wat wanneer bloeit en afrijpt, laten waar nodig gewas staan als wintervoer voor fazant, ree en patrijs. Dat maakt de werkwijze van Biodivers® uniek. Er is geen ander bedrijf dat zo zaadgoed verzamelt. Oogsten uit de natuur vraagt om een groot logistiek inzicht want de grond ligt niet bij huis maar door heel Nederland verspreid, van de Waddeneilanden tot in Zeeland. De oogsttijd is ieder jaar een uitdaging: we nemen de tijd om alle terreinen te bekijken, hoe ver is het gewas in de bloei, wanneer is het beste oogstmoment voor de gewenste combinatie, het organiseren van het materieel en de juiste mensen. En dan oogsten bij de geschikte weersomstandigheden.

Onze intrinsieke motivatie, onze overtuiging dat deze zaden het best denkbare zijn voor de toekomst van flora en fauna,  maakt dat wij ons elk jaar bij steeds wisselende omstandigheden volledig inzetten.

Ecologisch advies

Onze ecologische adviezen zijn mede gebaseerd op oude agrarische en ecologische principes en cultuurhistorie. Het hele jaar kunt u ons vragen om inzaaiprojecten te beoordelen, inzaaiwerk te begeleiden en bodemonderzoek te doen. Daarbij zetten we onze kennis van de onderlinge samenhang van specifieke soorten, plantengemeenschappen, biotopen en bodemkunde graag in: “Welke planten/zaden hebben op mijn terrein de beste kansen?”. “Wat is de optimale variatie die ik hier kan realiseren?”. “ Hoe kan ik geleidelijk de soortenrijkdom uitbouwen?”. “Wat is de beste en evt. snelste manier om een bloemenmengsel goed te laten aanslaan?”.

Monitoring is in de eerste drie jaren na inzaaien van groot belang. Dit is de periode die de vegetatie nodig heeft om volwassen te worden, waarna zij zelfstandig verder kan. We bekijken een project integraal en begeleiden u stap-voor-stap in het proces waarbij we inpassing in het landschap en uw beheerdoelstelling op elkaar afstemmen.

Voorkom ongewenste, overgangs- of pioniersvegetaties

Met de zadenmengsels kan in relatief korte tijd een complete, natuurlijke vegetatie worden ontwikkeld, waardoor niet alleen tijd wordt gewonnen, maar ook ongewenste, overgangs- of pioniersvegetaties worden voorkomen. U kunt kiezen voor een standaardmengsel of, in overleg, voor een mengsel op maat voor een specifieke situatie, doelstelling of functie. Zo stelde Biodivers® al mengsels samen voor Vlinderidylles van de Vlinderstichting, bloemrijke wegbermen voor Bijenlandschap Groene Cirkels en voor bedrijfsterreinen zoals die van Heineken in Zoeterwoude.

We adviseren, overleggen met en leveren aan terreinbeheerders en -eigenaren die een zo natuurlijk mogelijke vegetatie wensen. Te denken valt aan zaadmengsels voor bermen, dijken, kruidenrijke weides, natuurvriendelijke oevers, akkerranden, natuurtuinen, golfbanen en landgoederen.